Rubbelt!

Wann dir 3 mol dat selwecht Zeechen hutt, bréngt Iech 2017 vill Erfolleg an schéi Perspektiven.

Grattez !

Avec 3 symboles identiques, 2017 sera remplie de succès et de belles perspectives.

Rubbeln Sie frei!

Mit drei identischen Symbolen wird 2017 von Erfolg und guten Aussichten erfüllt sein.

Scratch and match!

Match three symbols, and enjoy success and opportunity in 2017.